Truy cập nội dung luôn

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

1. Ông Đặng Văn Tuấn

Chức vụ: Quyền Giám đốc

ĐT cơ quan:  0273 3972 320

Di động: 0986 224 141

Email: dangvantuan@tiengiang.gov.vn

Nhiệm vụ:

a. Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương theo chế độ thủ trưởng về toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương.

b. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Kế hoạch, chương trình công tác của Sở Công Thương; tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương.

- Tổ chức bộ máy, nhân sự; thi đua - khen thưởng; kỷ luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính.

- Cấp các loại giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chuyên ngành thương mại.

- Đề xuất cấp giấy phép hoạt động điện lực, cấp thẻ kiểm tra viên điện lực, thẻ an toàn điện.

- Công tác hội nhập Quốc tế về kinh tế; thương mại điện tử; quản lý năng lượng (bao gồm quản lý điện); xúc tiến thương mại; tiết kiệm năng lượng; nông thôn mới.

- Thực hiện chức năng chủ tài khoản của cơ quan Sở; chỉ đạo công tác tài chính, trang bị tài sản cơ quan theo quy định pháp luật.

- Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Phụ trách phát ngôn và thông tin của Sở Công Thương.

- Phụ trách các đoàn thể của Sở.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Trực tiếp phụ trách: phòng Quản lý thương mại; Thanh tra Sở; phòng Quản lý năng lượng; lĩnh vực kế hoạch, tài chính, tổng hợp, tổ chức bộ máy, nhân sự; thi đua - khen thưởng; kỷ luật, cải cách hành chính thuộc Văn phòng Sở; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (trừ lĩnh vực khuyến công);

- Chỉ đạo ngành Công Thương thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành, huyện Chợ Gạo, huyện Tân Phước, huyện Cái Bè;

c. Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở; Chủ tịch Hội đồng Khoa học, sáng kiến Sở; Chủ tịch Hội đồng lương Sở.

2. Ông Nguyễn Tuấn Linh

Chức vụ: Phó Giám đốc

ĐT cơ quan: 0273 3872 261

Di động: 0964 413 079

Email: nguyentuanlinh@tiengiang.gov.vn

Nhiệm vụ:

a. Thay mặt Quyền Giám đốc chỉ đạo, điều hành và quản lý chung hoạt động của Sở Công Thương khi Quyền Giám đốc vắng mặt hoặc được sự ủy quyền của Quyền Giám đốc. Chịu trách nhiệm trước Quyền Giám đốc những công việc được phân công phụ trách, ủy quyền.

b. Giúp Quyền Giám đốc Sở phụ trách trực tiếp các lĩnh vực:

- Công nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác, khuyến công; quản lý xuất nhập khẩu khu vực; nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực ngành Công Thương.

- Công tác hành chính quản trị; văn thư lưu trữ; kế toán; kiểm soát thủ tục hành chính; an ninh quốc phòng; pháp chế; ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Sở; công tác dân vận chính quyền; hệ thống quản lý chất lượng của Sở (ISO).

- Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

- Cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện và các nội dung liên quan đến an toàn thực phẩm, an toàn công nghiệp.

- Thực hiện chức năng chủ tài khoản 2 của cơ quan Sở, khi được Quyền Giám đốc Sở ủy quyền.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng (trừ công tác tổ chức, nhân sự; thi đua - khen thưởng; kỷ luật; kế hoạch, tài chính, tổng hợp), phòng Quản lý công nghiệp, Phòng Xuất nhập khẩu khu vực Tiền Giang; lĩnh vực khuyến công thuộc Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến thương mại.

- Chỉ đạo ngành Công Thương thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy, thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông, huyện Gò Công Tây, huyện Tân Phú Đông;

c. Thực hiện các công việc khác khi được Quyền Giám đốc Sở phân công.

3. Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang

ĐT: 0273 3883 465

Email: nguyenthimytrang@tiengiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Bà Hồ Thùy Anh

ĐT: 0273 3873 269

Email: hothuyanh@tiengiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Bà Cao Thị Thùy Dung

ĐT: 0273 3873 269

Email: caotthuydung@tiengiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Văn Toản

ĐT: 0273 3873 269

Email: nguyenvantoan@tiengiang.gov.vn

- Chức năng: Văn phòng có chức năng tổng hợp, tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các công tác về: công tác quy hoạch, kế hoạch, tổng hợp, chương trình phát triển của ngành Công Thương và tài chính của ngành Công Thương; công tác tổ chức bộ máy và nhân sự; quản lý và thực hiện các chính sách đối với công chức, viên chức, nhân viên; pháp chế; thi đua - khen thưởng; cải cách hành chính; hành chính - quản trị; báo cáo và thực hiện các công tác khác phục vụ hoạt động của Sở.

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản về kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, đào tạo bồi dưỡng và các văn bản khác liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự;

+ Thực hiện các chế độ tiền lương và chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, nhân viên theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tổng hợp, thống kê, xây dựng báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở;

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp số liệu, báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương, của ngành Công Thương; các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực Công Thương theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương.

+ Thực hiện công tác pháp chế như: phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành Công Thương (khi được phân công), dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực Công Thương; rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; thông tin, tuyên truyền, tham gia hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công thương theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng; công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở;…;

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Sở;

+ Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; quản lý Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương;

+ Tham mưu thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thi đua - khen thưởng; văn thư, lưu trữ theo quy định;

+ Quản lý tài sản và kinh phí được phân bổ của cơ quan Sở theo quy định; quản lý, điều động xe công;

+ Thực hiện công tác quản trị: lễ tân, tiếp khách, phục vụ các cuộc họp của Sở; phòng chống cháy nổ; phòng chống lụt bão; quốc phòng, an ninh; …;

+ Quản trị hệ thống mạng máy tính nội bộ; ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Sở và công việc có liên quan; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; lập lịch công tác tuần trong nội bộ Sở;

+ Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực công thương ở địa phương theo quy định của pháp luật;

+ Theo dõi thực hiện quy chế dân chủ, dân vận chính quyền trong nội bộ Sở;

+ Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chủ trương, chính sách, chương trình, giải pháp về phát triển ngành Công Thương;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các quy định về phát triển ngành Công Thương sau khi được phê duyệt; phối hợp với các phòng có liên quan thẩm định các dự án đầu tư thuộc ngành theo phân cấp;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện về tài chính trong phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công thương đối với các Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo nhiệm vụ của Phòng;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

- Địa chỉ: Số 387 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện Thoại: 0273 3873 269;    Fax: 0273 3882 201

4. Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Ông Trần Hoàng Thống

ĐT: 0273 3887 357

Email: tranhoangthong@tiengiang.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Ông Lê Vĩnh Bình

ĐT: 0273 3887 357

Email: levinhbinh@tiengiang.gov.vn

- Chức năng: Giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện;

+ Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Công Thương;

+ Thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ chấp hành quy định của pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương về các lĩnh vực: công nghiệp, năng lượng, hóa chất, an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại, thương mại, thương mại điện tử, cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,… và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

+ Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quyết định trái pháp luật qua công tác thanh tra;

+ Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý, kiến nghị về tố cáo của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;

+ Tiếp công dân; giải quyết hoặc đề xuất giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực ngành quản lý theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn, kiểm tra đơn vị thuộc Sở trong thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng;

+ Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Sở;

+ Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuộc lĩnh vực ngành quản lý nhà nước;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

- Địa chỉ: Số 387 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện Thoại: 0273 3887 357;     Fax: 0273 3882 201

5. Phòng Quản lý công nghiệp

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Cảnh

ĐT: 0273 3977 042

Email: nguyenminhcanh@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Nhàn

ĐT: 0273 3977 042

Email: nguyenthanhnhan@tiengiang.gov.vn

- Chức năng: Là phòng chuyên môn nghiệp vụ, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý nhà nước về lĩnh vực kỹ thuật an toàn, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng), an toàn thực phẩm, thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình phát triển ngành Công Thương (trừ công trình điện, năng lượng) và nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học trong ngành.

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển các ngành cơ khí, luyện kim; phát triển sản phẩm cơ khí, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp công nghệ cao, tự động hóa, điện tử công nghiệp; khai thác, chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác;

+ Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh;

+ Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh;

+ Triển khai thực hiện các nội dung quản lý về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện quy hoạch và các chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường;

+ Tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản sau khi được phê duyệt theo thẩm quyền;

+ Tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn (bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, các hợp tác xã thuộc lĩnh vực Công Thương);

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

+ Hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến khi đưa ra lưu thông thuộc phạm vi quản lý của Sở;

+ Quản lý, theo dõi, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến công; cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

+ Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

+ Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ vào lĩnh vực công nghiệp và thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở;

+ Kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát việc thực hiện đề án, kế hoạch, chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh;

+ Tham gia kiểm tra về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, khí dầu mỏ hóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật;

+ Giúp lãnh đạo Sở thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng, chất lượng các công trình thuộc ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

+ Tham mưu cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận,… theo lĩnh vực được phân công;

+ Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

- Địa chỉ: Số 387 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện Thoại: 0273 3977 042;     Fax: 0273 3882 201

6. Phòng Quản lý thương mại

Trưởng phòng: Bà Phan Thị Thúy

ĐT: 0273 3878 795

Email: phanthithuy@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ông Lê Quang Ninh

ĐT: 0273 3878 795

Email: lequangninh@tiengiang.gov.vn

- Chức năng: Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thương mại, bao gồm các lĩnh vực: lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu, nhập khẩu; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

(1). Giúp Giám đốc Sở xây dựng, đề xuất cơ chế chính sách, biện pháp phát triển thương mại nội địa trên địa bàn tỉnh;

(2). Tham mưu Giám đốc Sở:

a) Về thương mại nội địa:

- Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quản lý mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, trung tâm logistics, kinh doanh hàng hóa dưới các hình thức khác theo quy định của pháp luật và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, giấy phép kinh doanh có điều kiện các mặt hàng: thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương;

- Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển.

b) Về xuất nhập khẩu:

- Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam; hoạt động của các văn phòng, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

c) Về thương mại điện tử:

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.

d) Về xúc tiến thương mại:

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam;

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân.

đ) Về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ:

- Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trên địa bàn tỉnh;

- Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh, chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ;

- Đầu mối chủ trì hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ từ nước ngoài;

- Quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

e) Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

- Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn hỗ trợ nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;

- Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng;

- Kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức xã hội, tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương;

- Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền;

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.

g) Về hội nhập kinh tế:

- Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương;

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công thương theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

h) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

i) Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận,… theo lĩnh vực được phân công.

k) Tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

- Địa chỉ: Số 387 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện Thoại: 0273 3878 795;     Fax: 0273 3882 201

7. Phòng Quản lý năng lượng

Trưởng phòng: Ông Huỳnh Văn Anh

ĐT: 0273 3886 640

Email: huynhvananh@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ông Lê Hoàng Phúc

ĐT: 0273 3886 640

Email: lehoangphuc@tiengiang,gov.vn

- Chức năng: Là phòng chuyên môn, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh;

+ Tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án xây dựng phát triển mạng lưới điện nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh, đánh giá công nhận xã đạt tiêu chí về điện theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

+ Thẩm định, tham gia thẩm định, quản lý, kiểm tra việc xây dựng các dự án về điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

+ Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện cho nhân viên, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn;

+ Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành điện lực, năng lượng theo quy định của pháp luật;

+ Tham gia thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động điện lực và sử dụng điện;

+ Tham mưu các quy định về quản lý điện nông thôn; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra các quy định về an toàn điện, tiết kiệm điện, về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và bảo vệ các công trình điện khác;

+ Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình điện, năng lượng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

+ Đề xuất việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh; cấp thẻ kiểm tra viên điện lực, thẻ an toàn điện theo phân cấp;

+ Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

- Địa chỉ: Số 387 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện Thoại: 0273 3886 640;     Fax: 0273 3882 201

8. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Phó Giám đốc phụ trách: Ông Phạm Thanh Tâm

ĐT: 0273 3886 288

Email: thanhtampham@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Võ Hữu Thiên

ĐT: 0273 3977 077

Email: vohuuthien@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Phan Thành Tiên

ĐT: 0273 3974 747

Email: phanthanhtien@tiengiang.gov.vn

- Vị trí, chức năng:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tiền Giang là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang, có chức năng phục vụ hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương (thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương); tổ chức cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực hoạt động khuyến công và về tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại; tư vấn, hỗ trợ, vận động các tổ chức cá nhân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tiền Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc các ngân hàng thương mại tỉnh Tiền Giang.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tiền Giang chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

(1). Về khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án về khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức thông tin, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp nông thôn và hoạt động khuyến công;

c) Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại Trung tâm như: quy hoạch phát triển các ngành, sản phẩm; cơ sở công nghiệp nông thôn và nhu cầu cần hỗ trợ; danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư; các dự án có hiệu quả cao cần phổ biến nhân rộng; nguồn nguyên liệu; thị trường, cơ hội kinh doanh liên kết hợp tác hoặc mua bán sản phẩm…;

d) Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; ấn phẩm; tờ rơi, tờ gấp; trang web và các hình thức thông tin đại chúng khác để phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, thiết bị, công nghệ tiên tiến, sản xuất sạch hơn, thông tin thị trường và các thông tin khác cho cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp, thương mại.

e) Thực hiện các hoạt động tư vấn khuyến công, xúc tiến đầu tư công nghiệp, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm.

f) Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại:

+ Tư vấn lập dự án: quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại ở địa phương;

+ Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại và công trình dân dụng;

+ Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

+ Thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật.

(2). Về xúc tiến thương mại:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Nghiên cứu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước.

c) Cập nhật, xử lý thông tin về nhu cầu thị trường trong và ngoài nước nhằm cung cấp, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh tiếp thị sản phẩm, hàng hóa; tư vấn mở các chi nhánh, văn phòng đại diện, lập mạng lưới đại lý phân phối hàng hoá ở thị trường nội địa và ở nước ngoài.

d) Thực hiện và cung ứng các dịch vụ xúc tiến thương mại như hội chợ, quảng cáo thương mại, triển lãm, trưng bày, tham quan khảo sát, mở rộng thị trường; tổ chức hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng nhân lực về thương mại,....

e) Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông qua các hoạt động tư vấn, tham gia hội chợ triển lãm, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh,.... Được ký kết, thực hiện các hợp đồng phù hợp với qui định của pháp luật nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

f) Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, về các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

g) Quản lý, khai thác sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh; thống kê, cập nhật dữ liệu về các nội dung có liên quan đến xúc tiến thương mại.

h) Tư vấn cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử.

i) Tổ chức đoàn vào, đoàn ra về xúc tiến thương mại và thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xúc tiến thương mại theo ủy quyền của Sở Công Thương.

j) Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động xúc tiến thương mại.

(3). Về tiết kiệm năng lượng:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng phổ biến thông tin, kinh nghiệm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

c) Giới thiệu phương pháp, kỹ năng và thiết bị công nghệ mới phục vụ các hoạt động tiết kiệm năng lượng và hiệu quả.

d) Tổ chức kinh doanh, dịch vụ thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng theo quy định của pháp luật.

e) Tổ chức tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tư vấn, hỗ trợ ứng dụng các giải pháp, công nghệ về sản xuất sạch hơn; tư vấn kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định của pháp luật.

f) Ứng dụng, chuyển giao các dạng năng lượng mới, năng lượng sinh học, năng lượng tái tạo.

g) Tổ chức tiếp nhận và triển khai các chương trình tiết kiệm năng lượng của quốc gia, của các tổ chức quốc tế tài trợ; thực hiện hợp tác quốc tế về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

(4). Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động của Trung tâm cho Sở Công Thương và các cơ quan có thẩm quyền theo qui định.

(5). Phát hành bản tin công thương định kỳ. Quản lý và duy trì Website về Khuyến công và Xúc tiến thương mại (trên cơ sở điều chỉnh, nâng cấp trang Web của Tiết kiệm năng lượng).

(6). Quản lý các nguồn kinh phí, tài sản được giao; quản lý viên chức của Trung tâm theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và theo quy định của pháp luật.

(7). Thực hiện các công việc khác trên lĩnh vực xúc tiến thương mại, khuyến công, tiết kiệm năng lượng theo sự phân công của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang.

- Địa chỉ: Số 387 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện Thoại: 0273 3886 288;     Fax: 0273 3973 254

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 190
  Tổng lượt truy cập: 1483602