Truy cập nội dung luôn

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

1. Ông Lưu Văn Phi

Chức vụ: Giám đốc

ĐT cơ quan:  0273.3871638

Di động: 091.318.6980

Email: luuvanphi@tiengiang.gov.vn

Nhiệm vụ

a) Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương theo chế độ thủ trưởng về toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Quy hoạch; Kế hoạch; Chương trình công tác của Sở Công Thương; Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương.

- Tổ chức bộ máy, nhân sự; Thi đua - khen thưởng; Kỷ luật; Tài chính, kế toán; Trang bị tài sản cơ quan theo quy định pháp luật; Cải cách hành chính; Hệ thống quản lý chất lượng của Sở (ISO); Tổng hợp; Trang Web Sở.

- Công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nông thôn mới.

- Xúc tiến thương mại; Khuyến công; Tiết kiệm năng lượng.

- Thực hiện chức năng chủ tài khoản của cơ quan Sở.

- Phụ trách phát ngôn và thông tin của Sở Công Thương; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Trực tiếp phụ trách: Thanh tra Sở; Văn phòng (trừ: Công tác hành chính quản trị; Văn thư lưu trữ; An ninh - Quốc phòng; Pháp chế; Kiểm soát thủ tục hành chính; Công nghệ thông tin, chính quyền số; Công tác dân vận chính quyền); Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

c) Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở; Chủ tịch Hội đồng Khoa học, sáng kiến Sở; Chủ tịch Hội đồng lương Sở.

2. Ông Đặng Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Giám đốc

ĐT cơ quan:  0273 3972 320

Di động: 0986 224 141

Email: dangvantuan@tiengiang.gov.vn

Nhiệm vụ:

a) Thay mặt Giám đốc chỉ đạo, điều hành và quản lý chung hoạt động của Sở Công Thương khi Giám đốc vắng mặt hoặc được sự ủy quyền của Giám đốc. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc những công việc được phân công phụ trách, ủy quyền.

b) Giúp Giám đốc Sở phụ trách trực tiếp các lĩnh vực:

- Cấp các loại giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chuyên ngành thương mại; Công tác hội nhập Quốc tế về kinh tế; Thương mại điện tử; xúc tiến thương mại; nông thôn mới (tiêu chí liên quan đến Phòng Quản lý thương mại).

- Thực hiện chức năng chủ tài khoản 2 của cơ quan Sở, khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

- Trực tiếp phụ trách: phòng Quản lý thương mại.

c) Thực hiện các công việc khác khi được Giám đốc Sở phân công.

3. Ông Nguyễn Tuấn Linh

Chức vụ: Phó Giám đốc

ĐT cơ quan: 0273 3872 261

Di động: 0964 413 079

Email: nguyentuanlinh@tiengiang.gov.vn

Nhiệm vụ:

a) Giúp Giám đốc Sở phụ trách trực tiếp các lĩnh vực:

- Công nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác; Quản lý xuất nhập khẩu khu vực; Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực ngành Công Thương; Nông thôn mới (tiêu chí liên quan đến phòng Quản lý công nghiệp).

- Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện và các nội dung liên quan đến an toàn thực phẩm, an toàn công nghiệp.

- Thực hiện chức năng chủ tài khoản 3 của cơ quan Sở, khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

- Trực tiếp phụ trách: phòng Quản lý công nghiệp, Phòng Xuất nhập khẩu khu vực Tiền Giang.

b) Thực hiện các công việc khác khi được Giám đốc Sở phân công.

4. Ông Huỳnh Văn Anh

Chức vụ: Phó Giám đốc

ĐT cơ quan: 0273 3882891

Di động: 0913822732

Email: huynhvananh@tiengiang.gov.vn

a) Giúp Giám đốc Sở phụ trách trực tiếp các lĩnh vực:

- Quản lý năng lượng (bao gồm quản lý điện), năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Đề xuất cấp giấy phép hoạt động điện lực, cấp thẻ kiểm tra viên điện lực, cấp thẻ an toàn điện; Nông thôn mới (tiêu chí liên quan đến phòng Quản lý năng lượng)

- Công tác hành chính quản trị; Văn thư lưu trữ; An ninh - Quốc phòng; Pháp chế; Kiểm soát thủ tục hành chính; Công nghệ thông tin, chính quyền số; Công tác dân vận chính quyền.

- Thực hiện chức năng chủ tài khoản 4 của cơ quan Sở, khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý năng lượng; Văn phòng (trừ: Tổ chức bộ máy, nhân sự; Thi đua - khen thưởng; Kỷ luật; Tài chính, kế toán; Trang bị tài sản cơ quan theo quy định pháp luật; Cải cách hành chính; ISO; Tổng hợp; Trang Web Sở).

b) Thực hiện các công việc khác khi được Giám đốc Sở phân công.

5. Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang

ĐT: 0273 3883 465

Email: nguyenthimytrang@tiengiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Bà Hồ Thùy Anh

ĐT: 0273 3873 269

Email: hothuyanh@tiengiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Bà Cao Thị Thùy Dung

ĐT: 0273 3873 269

Email: caotthuydung@tiengiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Minh Châu

ĐT: 0273 3873 269

Email: nguyenthiminhchau@tiengiang.gov.vn

*Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các công tác về: quy hoạch, kế hoạch, tổng hợp, chương trình phát triển của ngành Công Thương và tài chính kế toán; tổ chức bộ máy và nhân sự; quản lý và thực hiện các chính sách đối với công chức, viên chức, nhân viên; thi đua - khen thưởng; pháp chế; cải cách hành chính; hành chính - quản trị; báo cáo và thực hiện các công tác khác phục vụ hoạt động của Sở.

*Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Về kế hoạch, tổng hợp:

Chủ trì dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chương trình, dự án, đề án; biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở;

Phối hợp tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác trong lĩnh vực công thương được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương;

Làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động, văn bản chỉ đạo điều hành của Sở đã ban hành theo quy trình xử lý công việc.

b) Về pháp chế, cải cách hành chính:

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ pháp chế theo quy định hiện hành, cụ thể như: công tác xây dựng pháp luật và góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị; công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; công tác bồi thường của Nhà nước; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng (nếu có phát sinh).

Trình ban hành các kế hoạch công tác cải cách hành chính giai đoạn 10 năm, 05 năm, hàng năm của Sở và tổ chức thực hiện, bao gồm các nhiệm vụ 06 trọng tâm về: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Tham mưu thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Sở; tổ chức quản lý mạng LAN; tổ chức quản lý, vận hành Website Sở Công Thương; các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của Sở; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công cho Sở để góp phần nâng cao các Chỉ số của tỉnh (PAR Index, PAPI, PCI).

Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất: về tình hình thực hiện các nhiệm vụ pháp chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát thủ tục hành chính, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công liên quan đến các chỉ số (PAR Index, PAPI, PCI) của tỉnh; kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính của Sở.

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo quy định.

c) Về công tác tổ chức cán bộ:

Tham mưu: dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị thuộc Sở;

Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản về kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, đào tạo bồi dưỡng và các văn bản khác có liên quan đến công tác tổ chức nhân sự;

Thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng.

d) Về văn thư, lưu trữ:

Thực hiện công tác văn thư, tiếp nhận và xử lý văn bản đến và đi theo đúng thời gian, quy định của pháp luật về văn thư lưu trữ và bảo mật; quản lý con dấu, chứng thư số của cơ quan theo đúng quy định;

Thực hiện công tác lưu trữ theo quy định hiện hành; chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ; khai thác hồ sơ, tài liệu an toàn, đúng quy định.

đ) Công tác tài chính, tài sản, hành chính quản trị:

Tham mưu quản lý về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

Tham mưu quản lý thu, chi của Cơ quan Sở theo đúng quy định.

Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực công thương ở địa phương theo quy định của pháp luật;

Tham mưu công tác dân vận chính quyền; quy chế dân chủ; quy chế làm việc, nội quy của cơ quan, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, văn hóa công sở; công tác quốc phòng - an ninh, tự vệ cơ quan, trật tự an toàn công sở, bảo vệ bí mật nhà nước phòng chống lụt bão; quốc phòng, an ninh; …;

 Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức bố trí phục vụ các cuộc họp, hội nghị, tiếp khách đến liên hệ công tác (trong và ngoài tỉnh).

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

- Địa chỉ: Số 387 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện Thoại: 0273 3873 269;    Fax: 0273 3882 201

6. Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Ông Trần Hoàng Thống

ĐT: 0273 3887 357

Email: tranhoangthong@tiengiang.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Ông Lê Vĩnh Bình

ĐT: 0273 3887 357

Email: levinhbinh@tiengiang.gov.vn

*Chức năng:

Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Công Thương, giúp Gám đốc Sở Công Thương (sau đây gọi chung là Giám đốc Sở) tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ.

*Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với đơn vị trực thuộc Sở, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

c) Thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ chấp hành quy định của pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương, bao gồm các lĩnh vực: an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường Công Thương; công nghiệp; năng lượng; hóa chất; an toàn thực phẩm; xuất nhập khẩu; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; hoạt động thương mại; cạnh tranh và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương mại; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

d) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

đ) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

e) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

g) Hướng dẫn, thanh tra đơn vị trực thuộc Sở Công Thương thực hiện quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

h) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý, kiến nghị về tố cáo của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

i) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Sở Công Thương với Thanh tra tỉnh và các cơ quan có liên quan.

k) Chủ trì Đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành do Sở, ngành thành lập.

l) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

- Địa chỉ: Số 387 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện Thoại: 0273 3887 357;     Fax: 0273 3882 201

7. Phòng Quản lý công nghiệp

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Cảnh

ĐT: 0273 3977 042

Email: nguyenminhcanh@tiengiang.gov.vn

*Chức năng: Là phòng chuyên môn nghiệp vụ, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực cơ khí; luyện kim; hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng thông thường); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp môi trường; công nghiệp chế biến khác; tiểu thủ công nghiệp; khuyến công; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn; sản xuất và tiêu dùng bền vững.

 

*Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Về công nghiệp cơ khí, luyện kim và công nghiệp điện tử: Tham mưu xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách phát triển ngành công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp điện tử; phát triển các sản phẩm cơ khí, điện tử trên địa bàn tỉnh.

b) Về công nghiệp hỗ trợ: Tham mưu xây dựng, trình ban hành và phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

c) Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường):

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản sau khi được phê duyệt theo thẩm quyền;

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh lao động trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản;

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và các bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của các dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) theo quy định của pháp luật về xây dựng;

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn; tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện sản xuất, kinh doanh khoáng sản; các điểm khai thác, vận chuyển, chế biến, các bãi tập kết, mua bán khoáng sản nhằm phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng sản xuất, kinh doanh khoáng sản trái phép.

d) Về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp:

Tổ chức thực hiện, chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp theo quy định của pháp luật;

Thẩm định và cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho tổ chức, cá nhân;

Cấp, cấp lại hoặc thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định;

Huấn luyện, kiểm tra huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp theo quy định;

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp được phân công, phân cấp tại Luật hóa chất, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản pháp luật có liên quan.

đ) Về công tác quản lý an toàn đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, an toàn trong quản lý, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn; huấn luyện an toàn hóa chất; huấn luyện về kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí; công tác tập huấn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người áp tải, người xếp, dỡ, thủ kho trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; 

Hướng dẫn việc thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện theo quy định;

Chủ trì thẩm định, chấp thuận tài liệu an toàn theo quy định của pháp luật;

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp khí vào chai, vào xe bồn, Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp khí vào phương tiện vận tải;

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở, công trình công nghiệp trên địa bàn quản lý thực hiện công tác phòng chống thiên tai và ứng cứu khẩn cấp theo quy định.

e) Về bảo vệ môi trường và phát triển công nghiệp môi trường:

Xây dựng và trình ban hành các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp môi trường và ưu đãi, hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp môi trường phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện của địa phương;

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp môi trường thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương tại địa phương theo quy định;

Chủ trì thực hiện Đề án phát triển công nghiệp môi trường, các nhiệm vụ phát triển công nghiệp môi trường và kinh tế tuần hoàn, các chương trình, dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu ngành công thương trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;

Thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin về các chỉ tiêu thống kê môi trường thuộc phạm vi ngành công thương;

Định kỳ hàng năm tổng kết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương, các Bộ, ngành liên quan tình hình thực hiện phát triển công nghiệp môi trường của địa phương theo quy định.

g) Về an toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác:

Triển khai thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển ngành sau khi được phê duyệt, gồm: công nghiệp tiêu dùng (dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa); công nghiệp thực phẩm (rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột và các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ);

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương và các sản phẩm khác, an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở;

Hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật, chủ trì, phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương trên địa bàn.

h) Về khuyến công:

Tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công tại địa phương;

Xây dựng, trình ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện tại địa phương; tham mưu cấp có thẩm quyền bảo đảm nguồn vốn từ ngân sách địa phương để tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công trên địa bàn;

Xây dựng, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình khuyến công địa phương. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai kế hoạch, đề án, nhiệm vụ khuyến công hàng năm trên địa bàn; chịu trách nhiệm tổ chức nghiệm thu và kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng đối tượng, mục đích và các quy định hiện hành;

Theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan về công tác khuyến công tại địa phương theo quy định.

i) Về cụm công nghiệp:

Thực hiện chức năng cơ quan đầu mối quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

Xây dựng, trình và tổ chức thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp, chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, dự toán kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

Chủ trì thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp;

Đầu mối tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (gồm: thu hồi đất, cho thuê đất, phê duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chấp thuận phương án phòng cháy, chữa cháy) theo quy định, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Đánh giá thực hiện phương án phát triển, chính sách, pháp luật, hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp; xử lý hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý vi phạm, vấn đề phát sinh về cụm công nghiệp; xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn.

k) Về tiểu thủ công nghiệp:

Chủ trì, phối hợp với xây dựng, trình và tổ chức hướng dẫn, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế tập thể, hợp tác xã ngành công thương, làng nghề tiểu thủ công nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

l) Về sản xuất và tiêu dùng bền vững:

Tổ chức thực hiện Chương trình, đề án, kế hoạch, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy và phát triển lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh.

m) Tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

n) Về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa:

Chủ trì, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa.

o) Tham mưu xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng danh hiệu Thợ giỏi và Nghệ nhân cấp tỉnh.

p) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

q) Phối hợp với Thanh tra Sở Công Thương: trong việc thực hiện pháp luật về kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản; tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương; việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp môi trường thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương tại địa phương theo quy định.

r) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ trong ngành.

s) Tham mưu dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về liên quan đến lĩnh vực công nghiệp theo phân công.

t) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản khác trong lĩnh vực công nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

u) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

- Địa chỉ: Số 387 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện Thoại: 0273 3977 042;     Fax: 0273 3882 201

8. Phòng Quản lý thương mại

Trưởng phòng: Bà Phan Thị Thúy

ĐT: 0273 3878 795

Email: phanthithuy@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ông Lê Quang Ninh

ĐT: 0273 3878 795

Email: lequangninh@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ông Võ Hữu Thiện

ĐT: 0273 3878 795

Email: vohuuthien@tiengiang.gov.vn

*Chức năng: Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thương mại, bao gồm các lĩnh vực: hoạt động thương mại và lưu thông hàng hoá trên địa bàn; xuất khẩu, nhập khẩu; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế.

*Nhiệm vụ, quyền hạn:

(1) Giúp Giám đốc Sở xây dựng, đề xuất cơ chế chính sách, biện pháp phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh;

(2) Tham mưu Giám đốc Sở:

a) Về thương mại trong nước:

- Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quản lý và phát triển: các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại như chợ, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, sở giao dịch hàng hóa, trung tâm hội chợ, triển lãm, trung tâm đấu giá hàng hóa và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác; các loại hình tổ chức, hình thức và phương thức kinh doanh thương mại, như hợp tác xã thương mại, bán buôn, bán lẻ, đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, dịch vụ thương mại, hoạt động logistics trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương;

- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại...);

- Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển;

- Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với nhân dân. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.

b) Về xuất khẩu, nhập khẩu:

- Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án liên quan trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa; quản lý, theo dõi hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam.

c) Về thương mại điện tử và kinh tế số:

- Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử và kinh tế số, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.

d) Về xúc tiến thương mại:

- Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về xúc tiến thương mại của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại;

- Kiểm tra, tổng hợp quyết toán với cơ quan quản lý tài chính đồng cấp về số tiền theo quyết định thu và số tiền thực thu vào ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại;

- Tham mưu, đề xuất về các chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại trên địa bàn và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án theo phân công;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương trong việc quản lý hoạt động của các Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

đ) Về quản lý cạnh tranh:

- Tuyên tuyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh trên địa bàn tỉnh;

- Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh và văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh.

e) Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp:

- Chủ trì, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền;

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn;

- Phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- Cấp, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương;

- Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp;

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp;

- Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông báo hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp;

- Báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất với Bộ Công Thương về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

g) Về phòng vệ thương mại:

- Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật phòng vệ thương mại bao gồm: chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại trên địa bàn tỉnh;

- Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật về phòng vệ thương mại;

- Đầu mối chủ trì hỗ trợ hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn ứng phó với các vụ việc điều tra, rà soát chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài;

- Tổng hợp số liệu, tình hình hoạt động, thông tin xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh liên quan đến vụ việc về phòng vệ thương mại, phối hợp với cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại trong công tác cảnh báo sớm các vụ kiện phòng vệ thương mại;

- Phối hợp với cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại rà soát, cung cấp thông tin, xử lý các vấn đề liên quan đến việc điều tra, thẩm tra, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về phòng vệ thương mại đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Đầu mối thu thập và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại về chính sách và thực tiễn hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong các vụ việc điều tra chống trợ cấp của nước ngoài.

h) Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

- Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn, hỗ trợ và nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;

- Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền;

- Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung  tại địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng cấp huyện thực hiện các nội dung liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền;

- Quản lý hoạt động về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội tại địa phương; tạo điều kiện để tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoạt động; thẩm định các đề án, kế hoạch hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao thực hiện nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của Nhà nước; giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ khi giao cho tổ chức xã hội bảo vệ người tiêu dùng thực hiện;

- Quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động hòa giải của tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo kết quả thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp trên.

i) Về hội nhập kinh tế quốc tế:

- Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch thực thi các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;

- Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về hội nhập kinh tế quốc tế theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.

k) Về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh:

- Quản lý hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài;

- Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

l) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

m) Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận,… theo lĩnh vực được phân công.

n) Phối hợp với Thanh tra Sở Công Thương thanh tra: việc thực hiện pháp luật về xúc tiến thương mại của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại; hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.

o) Tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh.

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

- Địa chỉ: Số 387 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện Thoại: 0273 3878 795;     Fax: 0273 3882 201

9. Phòng Quản lý năng lượng

Phó Trưởng phòng: Ông Lê Hoàng Phúc

ĐT: 0273 3886 640

Email: lehoangphuc@tiengiang,gov.vn

*Chức năng: Là phòng chuyên môn, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

 

*Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải trên địa bàn tỉnh;

b) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định; tổ chức thực hiện công tác cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trong trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc đảm bảo các điều kiện trong giấy phép hoạt động điện lực;

c) Thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện đối với lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 35kV trở xuống tại địa phương theo đề nghị của đơn vị phân phối điện hoặc đơn vị phân phối và bán lẻ điện;

d) Chủ trì và phối hợp với đơn vị điện lực liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện khi bên bán điện thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện trong hệ thống điện; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện đối với đơn vị điện lực thuộc địa bàn quản lý;

đ) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện, quản lý nhu cầu điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

e) Thực hiện công tác tập huấn, sát hạch và cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cấp huyện, Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực thuộc địa bàn quản lý;

g) Thực hiện công tác giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện có cấp điện áp dưới 110kV theo quy định;

h) Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị bán lẻ điện thuộc địa bàn quản lý trong việc thực hiện giá bán điện theo quy định; kiểm tra và giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà thuộc địa bàn quản lý theo quy định;

i) Thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án giá bán điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện tại khu công nghiệp kết hợp mua điện từ hệ thống điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện khác (nhà máy phát điện tại chỗ; mua điện từ các nguồn điện tại chỗ như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối);

k) Tổ chức lập kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn áp dụng mô hình quản lý năng lượng; kiểm tra, giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn, định mức, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong công nghiệp, kinh doanh, thương mại và dân dụng;

l) Tổng hợp danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đăng tải trên website www.dataenergy.vn và gửi văn bản về Bộ Công Thương;

m) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về hoạt động điện lực, sử dụng điện, an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng thuộc địa bàn quản lý;

n) Thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng công trình ngành điện theo quy định của pháp luật;

o) Xây dựng kế hoạch huấn luyện, kiểm tra, xếp bậc, cấp thẻ an toàn điện đối với người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn thuộc tổ chức hoạt động theo Luật Điện lực và các luật khác có liên quan, phạm vi hoạt động tại khu vực nông thôn;

p) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện theo quy định;

q) Tổ chức kiểm tra, đánh giá tiêu chí điện của xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

r) Kiểm tra, xác nhận trên trang thông tin điện tử của hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia: kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch 01 năm và 05 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; kế hoạch năm và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hằng năm của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hoặc một phần ngân sách nhà nước có mức tiêu thụ điện hàng năm từ 100.000kWh trở lên. Kiểm tra, thông qua báo cáo kiểm toán năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương);

s) Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

t) Phối hợp với Thanh tra Sở Công Thương thanh tra: việc đảm bảo các điều kiện trong giấy phép hoạt động điện lực; việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện đối với đơn vị điện lực; các đơn vị bán lẻ điện trong việc thực hiện giá bán điện theo quy định; việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà theo quy định; việc thực hiện quy định về hoạt động điện lực, sử dụng điện, an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng thuộc địa bàn quản lý.

u) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

- Địa chỉ: Số 387 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện Thoại: 0273 3886 640;     Fax: 0273 3882 201

10. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Giám đốc phụ trách: Ông Nguyễn Thanh Nhàn

ĐT: 0273 3974 747

Email: nguyenthanhnhan@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Phạm Thanh Tâm

ĐT: 0273 3889388

Email: phamthanhtam@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Phan Thành Tiên

ĐT: 0273 3887 667

Email: phanthanhtien@tiengiang.gov.vn

*Vị trí, chức năng:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tiền Giang là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang, có chức năng phục vụ hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương (thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương); tổ chức cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực hoạt động khuyến công và về tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại; tư vấn, hỗ trợ, vận động các tổ chức cá nhân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tiền Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc các ngân hàng thương mại tỉnh Tiền Giang.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tiền Giang chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

*Nhiệm vụ và quyền hạn:

(1) Về khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp:

  1.  Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án về khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
  2.  Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức thông tin, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp nông thôn và hoạt động khuyến công;
  3.  Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại Trung tâm như: quy hoạch phát triển các ngành, sản phẩm; cơ sở công nghiệp nông thôn và nhu cầu cần hỗ trợ; danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư; các dự án có hiệu quả cao cần phổ biến nhân rộng; nguồn nguyên liệu; thị trường, cơ hội kinh doanh liên kết hợp tác hoặc mua bán sản phẩm…;
  4.  Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; ấn phẩm; tờ rơi, tờ gấp; trang web và các hình thức thông tin đại chúng khác để phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, thiết bị, công nghệ tiên tiến, sản xuất sạch hơn, thông tin thị trường và các thông tin khác cho cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp, thương mại;

đ) Thực hiện các hoạt động tư vấn khuyến công, xúc tiến đầu tư công nghiệp, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm;

  1.  Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại:

- Tư vấn lập dự án: quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại ở địa phương;

- Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại và công trình dân dụng;

- Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật.

(2) Về xúc tiến thương mại:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Nghiên cứu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước;

c) Cập nhật, xử lý thông tin về nhu cầu thị trường trong và ngoài nước nhằm cung cấp, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh tiếp thị sản phẩm, hàng hóa; tư vấn mở các chi nhánh, văn phòng đại diện, lập mạng lưới đại lý phân phối hàng hoá ở thị trường nội địa và ở nước ngoài;

d) Thực hiện và cung ứng các dịch vụ xúc tiến thương mại như hội chợ, quảng cáo thương mại, triển lãm, trưng bày, tham quan khảo sát, mở rộng thị trường; tổ chức hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng nhân lực về thương mại, ....;

đ) Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông qua các hoạt động tư vấn, tham gia hội chợ triển lãm, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh, ... . Được ký kết, thực hiện các hợp đồng phù hợp với qui định của pháp luật nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

e) Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa,  về các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

g) Quản lý, khai thác sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh; thống kê, cập nhật dữ liệu về các nội dung có liên quan đến xúc tiến thương mại;

h) Tư vấn cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử;

i) Tổ chức đoàn vào, đoàn ra về xúc tiến thương mại và thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xúc tiến thương mại theo ủy quyền của Sở Công Thương;

k) Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động xúc tiến thương mại.

(3) Về tiết kiệm năng lượng:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng phổ biến thông tin, kinh nghiệm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

c) Giới thiệu phương pháp, kỹ năng và thiết bị công nghệ mới phục vụ các hoạt động tiết kiệm năng lượng và hiệu quả;

d) Tổ chức kinh doanh, dịch vụ thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tư vấn, hỗ trợ ứng dụng các giải pháp, công nghệ về sản xuất sạch hơn; tư vấn kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định của pháp luật;

e) Ứng dụng, chuyển giao các dạng năng lượng mới, năng lượng sinh học, năng lượng tái tạo;

g) Tổ chức tiếp nhận và triển khai các chương trình tiết kiệm năng lượng của quốc gia, của các tổ chức quốc tế tài trợ; thực hiện hợp tác quốc tế về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

(4) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động của Trung tâm cho Sở Công Thương và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

(5) Quản lý các nguồn kinh phí, tài sản được giao; quản lý viên chức của Trung tâm theo phân cấp của cơ quan có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

(6) Thực hiện các công việc khác trên lĩnh vực xúc tiến thương mại, khuyến công, tiết kiệm năng lượng theo sự phân công của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang.

- Địa chỉ: Số 387 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện Thoại: 0273 3886 288;     Fax: 0273 3973 254

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 57
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1502374