Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Danh mục Thông tin công dân được tiếp cận và được công bố công khai

STT

THÔNG TIN

1

Văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu ban hành; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, quy trình giải quyết công việc của Sở.

2

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

3

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Sở đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật.

4

Chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện thuộc phạm vi quản lý của Sở; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Sở.

5

Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

6

Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu.

7

Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương.

8

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở và của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân; nội quy, quy chế do Sở nước ban hành.

9

Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý của Sở; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học.

10

Thông tin địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của Sở hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin.

11

Thông tin về phí, lệ phí.

12

Một số thông tin khác theo quy định tại Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin sau khi có ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở phụ trách cung cấp thông tin.

Tương phản
Đánh giá bài viết(3.1/5)
Tin liên quan

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 289
  Tổng lượt truy cập: 1501726