Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phẩm dệt may theo quy định tại QCVN: 01/2017/BCT
02/07/2018

 

          Ngày 23 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN 01:2017/BCT). Thông tư số 21/2017/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018 (sau đây gọi tắt là Thông tư 21).

          Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong thời gian triển khai thực hiện Thông tư 21/2017/TT-BCT, Bộ Công Thương nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp về những khó khăn trong việc triển khai thực hiện, nhất là các sản phẩm đã được lưu thông trên thị trường. Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, ngày 26 tháng 4 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BCT về việc sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT, theo đó hiệu lực của Thông tư 21/2017/TT-BCT đã được điều chỉnh đến ngày 01 tháng 01 năm 2019. Như vậy, đến ngày 01 tháng 01 năm 2019, tất cả các sản phẩm dệt may thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư 21/2017/TT-BCT phải thực hiện việc hợp quy, dán nhãn hợp quy.

Người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH MTV May An An

          Sở Công Thương Tiền Giang hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hợp quy sản phẩm dệt may theo quy định tại QCVN 01:2017/BCT như sau:

          I. TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP

          Trước khi đưa sản phẩm dệt may ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam, doanh nghiệp phải thực hiện:

          - Công bố hợp quy cho sản phẩm do mình nhập khẩu, sản xuất;

          - Dán nhãn hợp quy đối với các sản phẩm đã được công bố hợp quy.

          II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÔNG BỐ HỢP QUY

          Để thực hiện việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may, các doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau:

          1. Bước 1: Lựa chọn một trong hai hình thức công bố hợp quy (theo quy định tại mục 3.1.1 của QCVN 01:2017/BCT), cụ thể như sau:

          - Hình thức thứ nhất: Tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất);

          - Hình thức thứ hai: Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/giám định của tổ chức chứng nhận/giám định đã được chỉ định (bên thứ ba).

          2. Bước 2: Thực hiện công bố hợp quy

          Sau khi đã lựa chọn hình thức công bố hợp quy, doanh nghiệp tiến hành các thủ tục để công bố hợp quy, cụ thể:

          2.1. Đối với trường hợp doanh nghiệp lựa chọn hình thức tự công bố hợp quy (bên thứ nhất – hình thức thứ nhất), thực hiện như sau:

          - Lấy mẫu;

          - Gửi mẫu đến Phòng thử nghiệm để xác định hàm lượng formaldehyt và các amin thơm.

          Ghi chú:

          - Để tự công bố hợp quy (bên thứ nhất), doanh nghiệp phải thực hiện hợp quy theo phương thức 7 (theo lô).

          - Khi lựa chọn Phòng thử nghiệm, doanh nghiệp cần yêu cầu Phòng thử nghiệm cung cấp:

          + Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (Giấy chứng nhận này do Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Bộ Công Thương cấp).

          + Quyết định công nhận phòng thử nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 (sau đây gọi là Quyết định công nhận).

          Doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ các thông tin tại Giấy chứng nhận và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định công nhận (Danh mục sản phẩm thuộc phạm vi của Giấy chứng nhận và Lĩnh vực thử nghiệm thuộc phạm vi của Quyết định công nhận phải bao gồm sản phẩm dệt may; các phương pháp thử để xác định hàm lượng formaldehyt và các amin thơm phải là các phương pháp thử được quy định tại QCVN 01:2017/BCT).

          - Xây dựng Hồ sơ công bố hợp quy (theo quy định tại 3.1.2 QCVN 01:2017/BCT).

          Ghi chú:

          + Bản công bố hợp quy chỉ được xây dựng đối với các sản phẩm có Kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu (hàm lượng formaldehyt và hàm lượng của mỗi amin thơm trong Phiếu kết quả thử nghiệm phải được thể hiện bằng các con số cụ thể).

          + Phiếu kết quả thử nghiệm được sao y gửi kèm theo Hồ sơ công bố hợp quy;

          + Giấy chứng nhận sinh thái được sao y gửi kèm theo Hồ so công bố hợp quy (đối với các sản phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận sinh thái).

          - Gửi 01 bộ Hồ sơ công bố hợp quy đến Sở Công Thương thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

          Trong cả hai hình thức công bố hợp quy, doanh nghiệp có thể gửi kèm bản file mềm để thuận lợi trong việc đưa thông tin lên mạng của Sở Công Thương.

          - Dán nhãn hợp quy

          Ví dụ: đối với nguyên liệu sản xuất đầu vào đơn vị thực hiện thử nghiệm các nguyên liệu có trong danh mục quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư 21. Căn cứ trên kế hoạch sản xuất sản phẩm có sử dụng nguyên liệu đó để xây dựng hồ sơ công bố hợp quy trên cơ sở kết quả đã đánh giá. Nếu doanh nghiệp dùng một (01) nguyên liệu dùng để sản xuất nhiều sản phẩm, được sử dụng kết quả đánh giá nguyên liệu đó cho các sản phẩm. Tuy nhiên, hồ sơ công bố phải nêu rõ nguồn nguyên liệu (quản lý được đầu vào của nguồn nguyên liệu thông qua hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm của DN và kết quả đánh giá). Lưu giữ mẫu nguyên liệu dùng sản xuất cho các sản phẩm đã công bố để phục vụ kiểm tra, giám sát khi cần thiết theo quy định của các tổ chức được phân công.

          Trên bản công bố hợp quy phải thể hiện rõ các dòng sản phẩm/mã sản phầm và số lượng sản phẩm của từng mã sử dụng cùng một nguyên liệu sản xuất.

          2.2. Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn hình thức công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/giám định của tổ chức chứng nhận/giám định đã được chỉ định (bên thứ ba), thực hiện như sau:

          - Lựa chọn tổ chức chứng nhận/giám định đã được Bộ Công Thương chỉ định (danh sách các tổ chức chứng nhận/giám định đã được chỉ định được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương);

          - Xây dựng Hồ sơ công bố hợp quy (theo quy định tại 3.1.2 QCVN 01:2017/BCT)

          Ghi chú:

          + Để công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/giám định của tổ chức chứng nhận/giám định đã được chỉ định (bên thứ ba – hình thức thứ hai), doanh nghiệp có thể thực hiện hợp quy theo phương thức 7 (theo lô) hoặc theo phương thức 5 (theo quá trình);

          + Bản công bố hợp quy chỉ được xây dựng đối với các sản phẩm có Kết quả chứng nhận/giám định đạt yêu cầu.

          - Gửi 01 bộ Hồ sơ công bố hợp quy đến Sở Công Thương thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bên cạnh việc gửi bằng văn bản, doanh nghiệp cần gửi file PDF để tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Công Thương khi đăng tải).

          - Dán nhãn hợp quy.

          - Hồ sơ gửi công bố hợp quy có file mềm phục vụ cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử.

          III. MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC

          1. Doanh nghiệp chỉ cần gửi Hồ sơ công bố hợp quy đến 01 Sở Công Thương. Nếu doanh nghiệp hoạt động theo chuỗi, có chi nhánh, hệ thống cửa hàng tại nhiều tỉnh, thành, doanh nghiệp cần cung cấp cho các chi nhánh, hệ thống cửa hàng bản sao y bộ Hồ sơ công bố hợp quy đã gửi đến Sở Công Thương để xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước tại các tỉnh, thành kiểm tra chi nhánh, hệ thống cửa hàng này.

          Sau khi gửi hồ sơ công bố hợp quy đến Sở Công Thương, doanh nghiệp cần kiểm tra việc tiếp nhận công bố hợp quy và đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương.

          2. Doanh nghiệp có thể thực hiện dán nhãn tại tổng kho hoặc tại kho của các chi nhánh, cửa hàng thuộc hệ thống của doanh nghiệp để đảm bảo sản phẩm khi đến người tiêu dùng Việt Nam đã được công bố hợp quy, dán nhãn hợp quy./.

Tường Duy – P.QLCN

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 51
  Tổng lượt truy cập: 1137459